Ücretsiz Kullan

Kullanım Şartları

1 – Taraflar ve Konu

İşbu Sözleşme, Kobiks Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. markası olan Kobiks (bundan böyle "Kobiks" veya "Biz" olarak anılacaktır) ile Kobiks.com sitesinde Kobiks'in yazılım hizmetlerini kullanmak üzere kayıt olan gerçek ve tüzel kişiler (bundan böyle "Kullanıcı" veya "Siz" olarak anılacaktır) arasındaki ilişkileri, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve kullanım koşullarını, yaratılan içeriklerin fikri ve sınai hakları ilgili konuları düzenlemektedir.

 

2 - Tanımlar

Kobiks: Kobiks Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin Kobiks markası altında veya Kobiks.com sitesinde sunulan yazılım hizmetlerini ifade eder.
Kullanıcı: Kobiks'in hizmetlerini elektronik ortamda kullanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
İçerik: Kobiks'e Kullanıcılar tarafından yüklenen veya girilen tüm içerik, tasarım, fikir ve çözümleri ifade eder.
Hizmet Olarak Yazılım veya "HOY": Kobiks'in bulut tabanlı yazılım hizmetlerini ifade eder.
Kobiks.com: http://kobiks.com internet sitesinde sunulan yazılım hizmetlerini ifade eder.
Paket: Kobiks hizmetlerinin sunulması karşılığında Kullanıcı'ların, paket değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren fiyat cetvelini ifade eder
İş Ortağı: Kullanıcı'nın ihtiyaç duyduğu bir takım çözümleri ve servisleri sunabilmek için Kobiks'in beraber çalıştığı firma ve firmaları ifade eder.
Üyelik: Kullanıcı tarafından oluşturulan Kobiks internet sitesindeki aktif Kullanıcı hesabını ifade eder.
Platform: Kobiks.com sitesinde sunulan yazılım hizmetlerinin teknolojik alt yapısını ifade eder.

 

3 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1: Kobiks'e elektronik ortamda katılan her gerçek veya tüzel kişi İşbu Sözleşme'de belirtilen maddeleri kabul eder. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girer ve sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam eder. Kullanıcı, Kobiks hizmetlerden faydalanırken ve Kobiks.com üzerinden herhangi bir işlem yaparken, yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, İşbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası'na ve Kobiks’te öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2: Kobiks dilediği zaman herhangi bir sebeple, önceden bildirmeksizin ve herhangi bir zamanda İşbu Sözleşme'de değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ayrıca Kobiks, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, sunduğu hizmetleri ve diğer katma değerli hizmetleri değiştirme, kaldırma, yenileme ve tüm hizmetler için paket fiyatlarında değişiklik yapma hakkını hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Kobiks.com'un bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Lütfen İşbu Sözleşmesini düzenli olarak kontrol edin. Eğer yeni İşbu Sözleşmesinin geçerliliğine iki (2) hafta içinde açıkça Kullanıcı itirazda bulunmaz ise yapılan değişikliklerde mutabık kalındığı varsayılacaktır. Kullanıcı'nın Yeni İşbu Sözleşmesini kabul etmemesi durumunda, Kullanıcı ile ilişkimizi feshedebiliriz. Eğer Kullanıcı, İşbu Sözleşmesine uymadığımızı düşünürse ya da ilgili soruları var ise, bize destek@Kobiks.com adresinden ulaşabilir.

3.3: Kobiks mücbir sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, İşbu Sözleşmesi'nden doğan nedenlerle, yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve kısıtlamalar veya Kobiks'in yasal kurumlar tarafından kapatılması, faaliyetlerinin geçici bir süre veya daimi surette durdurulması halinde, elektronik haberleşme hizmetlerinin geç işlenmesi, hiç ya da gereği gibi işlenmemesinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, Kobiks’dan bu sebeple herhangi bir talepte bulunamaz. Kobiks, mümkün olan hallerde bu tür kesintileri Kullanıcı’lere Kobiks'in resmi web adresinden veya e-posta veya kısa mesaj yoluyla duyuracaktır.

3.4: Kullanıcı, İşbu Sözleşme ile birlikte Kullanıcı tarafından oluşturulan Kobiks internet sitesi üyeliğinde Kullanıcı'ya tanınan limitler dahilinde gerçekleştireceği işlemlerin, imza ve/veya ıslak imza karşılığı olmadan yapılacağını ve bu işlemlere herhangi bir itirazının olmayacağını tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını parola ve şifre kullanmak sureti ile izin verilen talimatların yazılı talimatları yerine geçeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5: Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve İşbu Sözleşme ile gerekli yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Kobiks'i kullanması için üçüncü bir kişiyi olarak yetkilendirebilir. Ayrıca Kullanıcı, üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece Kobiks'i üçüncü kişi adına kullanabilir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de İşbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı’nın Kobiks hizmetlerinden bir işletme adına kullanıyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.6: Kullanıcı tarafından Kobiks'e erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirir. Kullanıcı’ya Kobiks tarafından sunulan hizmetler, Kullanıcı tarafından Kobiks'in internet sitesine üyelik aşamasında Kobiks sistemine internet üzerinden verilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Kobiks.com üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Hizmet süresince Kullanıcı, Kobiks internet sitesi üzerinden paket tipini değiştirebilir.

3.7: Kobiks tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için, Kullanıcı’ye ait olan her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal Kobiks’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ye aittir. Ayrıca Kullanıcı kullanıcı adını ve şifresini Kobiks.com internet sitesi üzerinden de değiştirebilir.

3.8: Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Kobiks, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan izin kapsamında İçerik’i her türlü şekilde kullanma hakkına sahiptir. İçerik’e yahut İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin Kobiks sorumlu tutulamayacak olup İşbu Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Kobiks’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Kobiks’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Kobiks'ten silebileceğini ve Kobiks’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.9: Kullanıcı, adres değiştirme, ulaşılabilecek telefon numarası, e-posta adresi değişikliği, fatura bilgisi değişikliği, ünvan değişikliğine ilişkin bildirimleri Kobiks.com sitesinde güncelleyebilir. Belirtilen bildirimin yapılmaması nedeniyle doğacak her türlü sorumluluk Kullanıcı’ye aittir.

3.10: Kullanıcı, Kobiks’in veya Hizmet Olarak Yazılım’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Hizmet Olarak Yazılım’yı, Hizmet Olarak Yazılım’nın, Kobiks.com sitesinde veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Hizmet Olarak Yazılım ve Kobiks.com sitesinden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Hizmet Olarak Yazılım’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Hizmet Olarak Yazılım’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Kobiks’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Kobiks.com'in çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.11: Kullanıcı, Hizmet Olarak Yazılım’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Hizmet Olarak Yazılım içinde belirtilecektir.

3.12: Kullanıcı, Hizmet Olarak Yazılım’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Kobiks, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Kobiks, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.13: Kobiks, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri İşbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Kobiks’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Kobiks.com üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Kobiks’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kobiks ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler’i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Kobiks, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Kobiks’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Kobiks veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.14: Hizmet Olarak Yazılım’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Kobiks’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Kobiks.com, Hizmet Olarak Yazılım yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili soru ve taleplerini Kobiks'e destek@Kobiks.com elektronik posta adresinden iletebilir.

3.15: Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, elektronik haberleşmenin üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, gözetimine ilişkin olarak Kullanıcı, Kobiks'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Kobiks’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.16: Kullanıcı’ya Kobiks.com üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Hizmet Olarak Yazılım amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Kobiks.com üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Kobiks’in Kobiks.com üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Hizmet Olarak Yazılım’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet Olarak Yazılım üzerinden erişilen veya Hizmet Olarak Yazılım’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Kobiks.com üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Kobiks, Kobiks.com üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.17: Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve İşbu Sözleşme ile Kobiks.com sitesinin kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

3.18: Hizmet başlangıcından sonra, umulmayan hal ve mücbir sebepler haricinde Kobiks'in kusuru nedeniyle hizmetin 48 (kırk sekiz) saatten fazla kesintiye uğraması halinde, Kobiks hizmet sunulmayan günlerin bedelini, Kullanıcı’nin talebi halinde, Kullanıcı’ye iade eder. Ancak Kobiks kayıtlarında bulunmayan veya mutabakat sağlanamayan kesinti süresi için ücret iadesi yapmayacaktır.

3.19: Kullanıcı, Kobiks'in Müşteri Hizmetleri ile yaptığı görüşmelerin Müşteri Hizmetleri tarafından kaydedileceğini ve bu kayıtların Kobiks tarafından belirlenen süre boyunca saklanacağını kabul eder.

3.20: Kullanıcı, İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmemesi halinde Kobiks tarafından sunulan hizmetlerin askıya alınacağını, sona erdirileceğini ve sözleşmenin feshedileceğini kabul eder. Ayrıca, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Kobiks.com kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Kobiks Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya İşbu Sözleşme’yi feshederek kullanıcı statüsünü sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Kobiks’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

 

4 - Ödeme Koşulları

4.1: Kobiks sadece kredi kartı ile ödeme kabul eder ve dönemsel ödemeler Kullanıcı'ya ait kredi kartından otomatik olarak tahsil edilir. Kullanıcı Üyelik işlemini tamamladıktan sonra seçmiş olduğu paketini kredi kartı kullanarak satın alır.

4.2: Kullanıcı, Hizmet Olarak Yazılım’yı Kobiks.com sitesinde belirtilecek deneme süresi boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Hizmet Olarak Yazılım’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Kobiks.com sitesinin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecektir. Buna ilişkin talepler, Kobiks tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3: Kullanıcı tarafından periyot bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olara yenilenecektir.

4.4: Kobiks, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

4.5: Kullanıcı, Kobiks veya Kobiks tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

 

5 - Sözleşmenin Süresi ve Fesih

5.1: İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

5.2: İşbu Sözleşme, taraflardan birisi fesih edinceye kadar geçerlidir. Kullanıcı, üyeliğini kobiks.com sitesinden her zaman sona erdirebilir. Kobiks, kobiks.com sitesi üzerinden iletilen bu talebi alır almaz Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında belirlenen süre içinde üyeliği sonlandıracaktır. İşbu hallerde kampanya koşullarıyla İşbu Sözleşme'nin ilgili maddelerine ilişkin hükümler saklıdır.

5.3: İşbu Sözleşme'de yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen taraf, sözleşmeye aykırı davranmış olur ve diğer tarafça sözleşme feshedilebilir. Bu durumda Kullanıcı, Kobiks nezdinde doğmuş ve doğacak tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Aykırı durumun Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi halinde Kobiks aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Kobiks İşbu Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

5.4: Kullanıcı İşbu Sözleşme'nin feshine neden hizmet bedellerini ödemediği takdirde Kobiks, Kullanıcı adına kayıtlı diğer hizmetleri de durdurabilir ve sözleşmeleri feshedebilir. Kullanıcı, Kobiks’e olan borcunu ödememesi halinde icra yoluna başvurulacağını, icra takibinde, anapara dışında faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra masraflarını, anapara borcuna işleyen faizden kaynaklanan KDV ve Özel İletişim Vergisi ile tahakkuk etmiş veya ileride getirilecek her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükleri de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5: Kobiks gerekli altyapının mevcut olmaması nedeniyle veya kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle hizmet verememekten veya meydana gelen gecikmelerden sorumlu değildir. Kullanıcı’dan kaynaklanan sebeplerle hizmet sunulamaması Kobiks'in aylık hizmet bedeli faturalandırmasına engel değildir. Kobiks tarafından sunulan hizmetin başlatılmasından sonra, hizmet bedelinin hizmet başlangıcında peşin olarak alındığı durumlarda, kampanyalı hizmet koşulları saklı kalmak üzere, Kullanıcı’nın İşbu Sözleşmeyi fesih etmesi halinde peşin tahsil edilen ücretler, o ana kadar olan sağlanmış hizmet bedelleri düşülerek Kullanıcı ile iade edilecek tutar konusunda mutabık kalınmasını takiben iade faturası kesilmesi durumunda 15 gün içerisinde Kullanıcı’ye iade edilir.

5.6: Kullanıcı, ücretli olan bir hizmeti, indirimli ya da ücretsiz olarak aldığı kampanya kapsamında, üyeliğini kampanya şartlarında belirtilen süre boyunca ve belirlenen koşullarda devam ettireceğini, üyeliğini bu sürenin dolmasından evvel feshetmesi halinde kampanya kapsamında Kobiks tarafından ücretsiz ya da indirimli olarak verilmiş ilgili hizmet bedelinin kendisine fatura edileceğini kabul ve beyan eder.

5.7: İşbu Sözleşme’nin feshi taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. İşbu Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle kobiks.com ve Hizmet Olarak Yazılım’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

5.8: Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması halinde Kobiks işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

5.9: Kobiks, İşbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veritabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya İşbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Kobiks, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler Hizmet Olarak Yazılım kapsamında belirtilecektir.

 

6 - Fikri Mülkiyet Hakları

6.1: Kobiks.com ve Hizmet Olarak Yazılım üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Kobiks’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Kobiks.com ve Hizmet Olarak Yazılım’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. İşbu Sözleşme ve Kobiks.com’a ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Kobiks.com ve Hizmet Olarak Yazılım’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, İşbu Sözleşme kapsamında Kobiks’e Kullanıcı’nın Hizmet Olarak Yazılım’ya erişimi, Hizmet Olarak Yazılım’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Kobiks, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.

6.2: Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Kobiks.com’u veya Hizmet Olarak Yazılım’ı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Kobiks.com üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Kobiks.com’dan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Kobiks.com’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Kobiks’in açık izni olmaksızın Kobiks.com’a veya Kobiks.com’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6.3: Kullanıcı, herhangi bir şekilde Kobiks’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

 

7 - Muhtelif Hükümler

7.1: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, İşbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2: İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. İşbu Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3: Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Kobiks.com sitesinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve Kobiks.com sitesini bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.4: İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

 

8 - MÜCBİR SEBEPLER

Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebepler kapsamında, Kobiks hizmetlerinde oluşabilecek hata, arıza, kesinti vb. sorunlar Kobiks'in sorumluluğunda değildir. Bu sebeplerin devamı müddetince taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi daha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.

8.1: Kobiks'in planlı destek ve bakımı,

8.2: Kobiks'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılımların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar,

8.3: İnternet trafiğinde kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgiler,

8.4: Kobiks'in kontrolünde olmayan erişim problemleri ve gecikmeler,

8.5: Kobiks'in altyapısına kamu otoritesi tarafından Kobiks'in kontrolü dışında yapılan müdahaleler,

8.6: Olağan operasyon içerisinde beklenmeyecek ve önceden planlanması ya da önlem alınması mümkün olmayan diğer sebepler,

8.7: Mücbir sebepler, taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut değil iken, sonradan gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen ve tarafların kontrolünün dışında ortaya çıkan nedenlerdir. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen Kobiks'in hizmet aldığı servis sağlayıcıdan kaynaklanan kesinti ve gecikmeler de dahil olmak üzere, tüm sorunlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğu cihetine gidemeyeceklerdir. Bu çerçevede varlığı ve ortadan kalktığı resmi makamların ya da meslek odası ya da birliklerin yazısıyla tevsik edilene kadar savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler (sel, yıldırım düşmesi, deprem vs), yangın, resmi makamlarca borcun ifasını imkânsız hale getiren biçimde mevzuatta yapılan değişiklikler, grev ve lokavt, abluka mücbir sebep halleridir. Anılan sebeplerin gerçekleşmesi hali, sözleşmeye ilişkin edimlerin mücbir sebep hali sona erene kadar askıya alındığı anlamına gelecektir.

Kobiks ile
hemen tanışın

Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

Hemen kullanmaya başla